Director TOKITOH, Norihiro Vice-Director TSUJII, Yoshinobu / AOYAMA, Takashi

Division/Center Laboratory Professor Associate Professor Senior Lecturer Assistant Professor Technical Staff Program-Specific
Associate Professor
Program-Specific Assistant Professor Program-Specific Researcher
Division of Synthetic Chemistry
Organoelement Chemistry TOKITOH, Norihiro SASAMORI, Takahiro   MIZUHATA, Yoshiyuki AGOU,Tomohiro
HIRANO, Toshiko  

Structural Organic Chemistry MURATA, Yasujiro WAKAMIYA, Atsushi   MURATA, Michihisa


 

Synthetic Organic Chemistry KAWABATA, Takeo FURUTA, Takumi   UEDA, Yoshihiro
FUJIHASHI, Akiko
 

Advanced Inorganic Synthesis TERANISHI, Toshiharu SAKAMOTO, Masanori   SATO, Ryota     SARUYAMA, Masaki TRINH, Thang Thuy

Division of Materials Chemistry
Chemistry of Polymer Materials TSUJII, Yoshinobu OHNO, Kohji   SAKAKIBARA, Keita


 

Polymer Controlled Synthesis YAMAGO, Shigeru TOSAKA, Masatoshi   KAYAHARA, Eiichi

NAKAMURA, Yasuyuki HASHIMOTO, Sigma   SUGIHARA, Yusuke  
Inorganic Photonics Materials MIZUOCHI, Norikazu TOKUDA, Yomei   MASAI, Hirokazu MORISHITA, Hiroki*4


 

Nanospintronics ONO, Teruo     MORIYAMA, Takahiro KIM, Kab-Jin
KUSUDA, Toshiyuki*1    

Division of Biochemistry
Biofunctional Design-Chemistry FUTAKI, Shiroh
IMANISHI, Miki TAKEUCHI, Toshihide

  NAKANO, Yukiko
Chemistry of Molecular Biocatalysts HIRATAKE, Jun
  WATANABE, Bunta


 

Molecular Biology AOYAMA, Takashi TSUGE, Tomohiko   KATO, Mariko
YASUDA, Keiko
 

Chemical Biology UESUGI, Motonari OHKANDA, Junko PERRON, Amelie TAKEMOTO, Yasushi


 

Division of Environmental Chemistry
Molecular Materials Chemistry KAJI, Hironori   FUKUSHIMA, Tatsuya
SHIZU, Katsuyuki
OHMINE, Kyoko
MAENO, Ayaka

 

Hydrospheric Environment Analytical Chemistry SOHRIN, Yoshiki UMETANI, Shigeo   TAKANO, Shotaro
MINAMI, Tomoharu
 

Solution and Interface Chemistry HASEGAWA, Takeshi
  WAKAI, Chihiro SHIMOAKA, Takafumi

 

Molecular Microbial Science KURIHARA, Tatsuo
  KAWAMOTO, Jun OGAWA, Takuya

 

Division of Multidisciplinary Chemistry
Polymer Materials Science NISHIDA, Koji   OGAWA, Hiroki


 

Molecular Rheology WATANABE, Hiroshi
  MATSUMIYA, Yumi
OKADA, Shinichi*1
 

Molecular Aggregation Analysis SATO, Naoki*2

  MURDEY, Richard

 

Advanced Research Center for Beam Science
Particle Beam Science   IWASHITA, Yoshihisa    
TONGU, Hiromu
 

Laser Matter Interaction Science SAKABE, Shuji HASHIDA, Masaki   INOUE, Shunsuke
 

 

Electron Microscopy and Crystal Chemistry KURATA, Hiroki
  NEMOTO, Takashi HARUTA, Mitsutaka

  OGAWA, Tetsuya*3 KIYOMURA, Tsutomu*3
Structural Molecular Biology HATA, Yasuo ITO, Yoshiaki   FUJII, Tomomi
 
 

International Research Center for Elements Science
Organic Main Group Chemistry NAKAMURA, Masaharu TAKAYA, Hikaru   ISOZAKI, Katsuhiro
IWAMOTO, Takahiro
  SUZUKI, Tsuyoshi
Advanced Solid State Chemistry SHIMAKAWA, Yuichi KAN, Daisuke   SAITO, Takashi

ICHIKAWA, Noriya
 

Organotransition Metal Chemistry OZAWA, Fumiyuki
  WAKIOKA, Masayuki  TAKEUCHI, Katsuhiko
 

 

Photonic Elements Science KANEMITSU, Yoshihiko
  IHARA, Toshiyuki TAHARA, Hirokazu


   
Bioinformatics Center
Chemical Life Science OGATA, Hiroyuki GOTO, Susumu   BLANC-MATHIEU,Romain  YOSHIZAWA, Akiyasu
Mathematical Bioinformatics AKUTSU, Tatsuya
  HAYASHIDA, Morihiro TAMURA, Takeyuki

 

Bio-knowledge Engineering MAMITSUKA, Hiroshi
  NGUYEN, Hao Canh YAMADA, Makoto
 
 

GenomeNet Project Management Office AKUTSU, Tatsuya
    

Division of Visiting Professors MATANO, Yoshihiro
Division of Synthetic Chemistry
(Niigata University)
NAKAMURA, Kohji
Division of Materials Chemistry
(Mie University)
 
 

HAYASHI, Ken-ichiro
Division of Biochemistry
(Okayama University of Science)
YOSHIMURA, Ken
Division of Environmental Chemistry
(Sumitomo Chemical Co., Ltd.)
    

TAKAHARA, Atsushi
Division of Multidisciplinary Chemistry
(Kyushu University)
AGO, Hideo
Advanced Research Center
for Beam Science
(RIKEN)
    

UOZUMI, Yasuhiro
International Research Center for Elements Science
(Institute for Molecular Science)
IWASAKI, Wataru
Bioinformatics Center
(The University of Tokyo)
 
 

*1 Re-employed Staff
*2 Executive Vice President/Professor(Concurrent Post)
*3Affiliation: Nanotechnology Platform
*4Inorganic Nano-Photonics Materials


Fosterage and Support of Young Researchers, Kyoto University


Hakubi Project


 

JANSSON, Jesper


General Affairs Division OKAMOTO, Shigeto OHTSUKI, Kaoru MIYAMOTO, Mariko TAKAHASHI, Chise

Public Relations Section TANIMURA, Michiko HAMAOKA, Meri INOUE, Junko TAKEHIRA, Tokiyo